UČEŠĆE GRAĐANA U PROJEKTU PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Iz Gradske uprave pozi­va­ju gra|ane da u~estvuju u anketi pro­jek­ta Par­tic­i­pa­tivno bud‘etiranje. Anke­ti­ran­je je po~elo danas i tra­je do 1. okto­bra.