SPORTSKI VIKEND

Min­uli vikend od pirot­skih klubo­va obele‘ili su basketa{i koji su na mas­ters turniru u Pragu osvo­jili tre}e mesto, ko{arka{i Piro­ta i zona{i Tanasko Raji} i Jedin­st­vo.