SEDNICE VEĆA I SKUPŠTINE GRADA

Sed­nice Grad­skog ve}a i Skup{tine gra­da bi}e odr‘ane ove nedel­je. Sed­ni­ca Grad­skog ve}a zakazana je za sre­du, 22. sep­tem­bra, a sed­ni­ca Gradske skup{tine bi}e odr‘ana dva dana kas­ni­je, 24. septembra.