NASTAVNICA ŠKOLE 8. SEPTEMBAR U PROJEKTU E‑TWINNING

Nas­tavni­ca fran­cuskog jezi­ka O[  8. sep­tem­bar  Nata{a Petro­vi} u~estvovala je na me|unarodnom sem­i­naru koji je odr‘an u Alban­i­ji po~etkom sep­tem­bra. Na sem­i­naru se gov­o­rilo o u~enju kroz eTwin­ning u doba COVID‑a 19.