KONCERT ANSAMLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOLO U PIROTU

U petak 17.septembra u Piro­tu je gos­to­vao Ansam­bl nar­o­d­nih pesama i igara Srbi­je  Kolo . I ovo­ga puta odu{evili su pub­liku svo­jom ve{tinom.