ZZJZ:JOŠ 47 POZITIVNIH U OKRUGU

Danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno jo{ 47 poz­i­tivnih u Pirot­skom okrugu( Pirot 39, Dim­itro­v­grad 2, Babu{nica 1 i Bela Palan­ka 5).U kovid ambu­lan­ti ju~e je obavl­jeno 216 pre­gle­da od kojih su 123 prva. U kovid ambu­lan­ti De~ijeg dis­panz­era tokom ju~era{njeg dana obavl­jen je 91 pre­gled, od kojih su 63 prva i 28 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 18 paci­je­na­ta i to 10 iz Pirota,1 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 3 iz Bele palanke. Jedan bolesnik trans­porto­van je kru{eva~ku Kovid bol­nicu, saop{tavaju iz Zavo­da. Vakci­naci­ja se odvi­ja plani­ra­nom dinamikom. U Pirot­skom okrugu je do sada sa dve doze vakcin­isano 34.328 oso­ba, a tre}om dozom 4.692 osobe. 

U Srbi­ji poz­i­tivne na COVID ‑19 jo{ 7.532 osobe 

U Srbi­ji su u posled­n­ja 24 sata lab­o­ra­tori­js­ki potvr|ene jo{ 7.532 osobe na COVID — 19 od 26.127 testi­ranih. Pre­minule su 34 osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju su 4.054 paci­jen­ta, od tog bro­ja 163 su na ve{ta~koj ventilaciji.