VELIKO INTERESOVANJE ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA 17092021

Ju~e je zavr{en javni poziv za ener­get­sku sanaci­ju porodi~nih ku}a. Pre­ma re~ima Bojana Pe{i}a, na~elnika Odel­jen­ja za stam­beno-komu­nal­nu delat­nost, vlada­lo je veliko intereso­van­je, stiglo je 136 prijava.