SRPSKO-GRČKA KOMEMORATIVNA SVEČANOST U PIROTU 17092021

U orga­ni­zaci­ji Odb­o­ra za nego­v­an­je tradi­ci­ja oslobodila~čkih rato­va Vlade Srbi­je na Grč~kom vojničkom groblju i kod Spomeni­ka stradal­im Piro}ćancima u Prvom svet­skom ratu, danas je odr‘žana srpsko-gr~čka komem­o­ra­tiv­na sve~čanost pod nazivom “Seć}anje na saveznike iz Prvog svet­skog rata”.