PETI MEĐUNARODNI KONGRES KARDIONEFROLOGIJE I HIPERTENZIJE U PIROTU 17092021

Peti Me|unar­o­d­ni kon­gres kar­dione­frol­ogi­je i hiperten­z­i­je KARNEF 2021″ odr‘ava se u Piro­tu. Tema trod­nevnog sku­pa je Kar­dione­frol­ogi­ja u svetlu pan­demi­je kovd-19. Ovo je prvi takav kon­gres koji se odr‘ava od izbi­jan­ja epi­demi­je korona virusa.