ĐACI U PIROTU OD PONEDELJKA RADE PO PRVOM MODELU

Pirot­s­ki |aci od ponedelj­ka prate nas­tavu u {kola­ma. Gradu Piro­tu danas je dostavl­jeno obave{tenje o odlu­ci Tima za pra}enje i koor­dinisan­je pre­ven­tivnih mera u radu {kola koje }e va‘iti od ponedelj­ka 20.septembra. Na sas­tanku Tima koji je odr‘an ju~e,a u skladu sa odluka­ma i zaklju~cima Kriznog {taba za suzbi­jan­ja zarazene bolesti COVID-19 i stru~nim uput­stvi­ma za orga­ni­zaci­ju vaspit­no ‑obra­zovnog rada u osnovn­im {kola­ma za ovu {kol­sku god­inu doneo je odluku da }e sve osnovne i sred­nje {kole u Piro­tu nas­tavi­ti rad po prvom mod­elu orga­ni­zaci­ja rada. O daljim mera­ma Kriznog {taba i pomenu­tog tima javnost }e biti blagov­re­meno obave{tena.