ZZJZ: REGISTROVANA 61 POZITIVNA OSOBA

Reg­istrovana je 61 oso­ba poz­i­tiv­na na korona virus u okrugu — 30 oso­ba je iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, isto toliko iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. U Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano je 14 obolelih, a jedan bolesnik upu}en je u kru{eva~ku Kovid bol­nicu, navo­di se u izve{taju Zavo­da. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 167 pre­gle­da, od toga 69 prvih, a u Kovid ambu­lan­ti za decu ura|eno je 89 pre­gle­da, od kojih su 64 prva. Epidemiolo{ka situaci­ja pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Do sada je vakcin­isano 35.425 gra|ana u okrugu, dve doze prim­i­le su 34.284 osobe, a tre}om je vakcin­isano 4.508 osoba. 

Apel Save­ta za zdravlje

Na dana{njoj sed­ni­ci Save­ta za zdravl­je gra­da Piro­ta raz­ma­trana je aktue­le­na epidemiolo{ka situaci­ja. Iz Save­ta za zdravl­je i [taba za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta jo{ jed­nom apelu­ju na gra|ane, koji se nisu vakcin­isali, da {to pre otpo~nu pro­ces vakci­naci­je. Isti~u da je to jedi­ni izlaz u bor­bi sa pan­demi­jom i da bi intezitet preno{enja virusa bio mno­go man­ji da je obuh­vat vakci­naci­jom preko 70 pos­to, samim tim da bi bilo man­je zara‘enih, a da bi u~enici mogli redovno da poha|aju nas­tavu u {kola­ma.

Još 7.602 poz­i­tivne osobe u Srbi­ji

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­la je 31 oboela oso­ba u Srbi­ji, a invek­ci­ja je potvr|ena kod 7.602 osobe, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Tesi­trane su 26.183 osobe od posled­njeg pre­se­ka stan­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 156 paci­je­na­ta, a ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vana 3.901 oso­ba.