TAKTIČKO-TEHNIČKI ZBOR ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE

Odel­jen­je za vanredne situaci­je u Piro­tu obele‘i}e sutra Dan Sek­to­ra za vanredne situaci­je i slavu svih vatro­gasaca-spasi­la­ca takti~ko-tehni~kim zborom na grad­skom trgu u cen­tru gra­da. Vatro­gas­ci spa­sio­ci }e izvesti pokaznu ve‘bu. Bi}e i deo vozi­la i opreme kako bi gra|ani, a poseb­no najmla|i, mogli da ih vide.Po~inje u 11 sati.