SRPSKO-GRČKA KOMEMORATIVNA SVEČANOST

U orga­ni­zaci­ji Odb­o­ra za nego­v­an­je tradi­ci­ja oslobodila~kih rato­va Vlade Srbi­je na Gr~kom vojničkom groblju i kod Spomeni­ka stradal­im Piro}ancima u Prvom svet­skom ratu, sutra }e biti odr‘ana srpsko-gr~ka komem­o­ra­tiv­na sve~anost pod nazivom “Se}anje na saveznike iz Prvog svet­skog rata”. Pro­gram poč~inje u 11.20 ver­skim obre­dom na Gr~kom vojni~čkom groblju, potom je pola­gan­ja venaca na gr~kom i kod spomeni­ka pal­im Piro}ancima. Prisut­ni­ma }e se obrati­ti dr‘avni sekre­tar Min­istarst­va za rad, zapo{ljavanje, bora~ka i soci­jal­na pitan­ja Mio­drag Kapor.
Ver­s­ki obred }e obav­i­ti episkop ni{ki Arseni­je sa pirot­skim i sve{tenikom Gr~ke crkve. Vence }e polo‘iti pred­stavni­ci Vlade,    
    Min­istarst­va odbrane, Pirot­skog okru­ga, Gra­da Piro­ta, Gra­da Ni{a, Poli­ci­jske uprave Piro­ta, Ambasade Gr~ke i Kipra,            udru‘enja gra|ana i pojedinci.