SAŠKA SOKOLOV NAJAVLJUJE MEDALJU NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA U PARIZU 2024.

Pirot­s­ka paraolimpij­ka Sa{ka Sokolov odmor provo­di u svom rod­nom gradu. Sport­sku kar­i­jeru po~ela je u @enskom rukomet­nom klubu Pirot pa je sino} isko­ris­ti­la pri­liku da u tren­ing utak­mi­ci odgle­da svo­je biv{e saigra~ice. Za na{u Tele­viz­iju gov­o­rila je o Olimpi­jskim igra­ma u Tok­i­ju i daljim planovi­ma.