POČINJE PIROT OPEN 2021

U orga­ni­zaci­ji Teniske akademi­je Todor­ovi}, a pod pokroviteljstvom Teniskog saveza Srbi­je i Gra­da Piro­ta u na{em gradu sutra po~inje gju~ers turnir za seniore, koji je u kalen­daru ITF‑a. Naj­tal­en­to­vani­ji tenis­eri iz vi{e od 20 zemal­ja sve­ta poku{a}e da osvo­je ATP poene. Pirot }e imati svog pred­stavni­ka Lazara Radenkovi}a. Otvaran­je turni­ra je sutra u 18 sati, do utor­ka su na pro­gra­mu kval­i­fikaci­je, a potom po~nje glavni turnir. Nagrad­ni fond je 15.000 dolara. Igra}e se me~evi u singl i dubl konkuren­ci­ji. Finale je na pro­gra­mu 26. sep­tem­bra.