OTVOREN PULS ŠOPING CENTAR U PIROTU

Puls {oping cen­tar po~eo je sa radom danas u 10 sati. Sve~ano otvaran­je zakazano je za 18:30. Tom pri­likom obrati}e se investi­tori Milanko Fil­ipovi} i Boban Mijalkovi} i gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}. Posle toga kon­cert }e odr‘ati Edi­ta Aradi­novi} i Tropiko bend. U pro­gra­mu u~estvuju i Mar­i­ja Kilibar­di i Prl­javi inspek­tor Bla‘a.

Vasić: Otvaran­je Rite­jl par­ka znača­jno za dalji razvoj grada

Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}, rekao je da je otvaran­je Puls {oping cen­tra u Piro­tu veo­ma zna~ajno za dalji razvoj gra­da. Ovaj cen­tar nalazi se u elit­nom naselju Zapad­ni kej, gde oko 1000 lju­di ‘ivi u stam­ben­im zgradama, radi i u Lid­lu i sada u dvade­set pro­davni­ca u Rite­jl parku, isti~e Vasi}.