BUGARSKA SVRSTALA SRBIJU MEĐU DRŽAVE U CRVENOJ ZONI

Min­istarst­vo spoljnih poslo­va Srbi­je objav­i­lo je ju~e na svom saj­tu da je Bugars­ka svrsta­la Srbi­ju me|u dr‘ave u crvenoj zoni po opas­nos­ti zaraze korona virusa. Osoba­ma koje dolaze iz dr‘ava u crvenoj zoni nije dozvol­jen ulazak u Bugarsku. Koliko je zat­varan­je grani­ca problemati~no za one koji rade u Bugarskoj i kak­va je epidemiolo{ka situaci­ja u Op{tini Dim­itro­v­grad za TV Pirot gov­o­rio je Vlad­i­ca Dim­itrov, predsed­nik ove op{tine.