ZZJZ: JOŠ 57 OSOBA POZITIVNIH NA KORONA VIRUS U OKRUGU

Danas je reg­istrovano 59 poz­i­tivnih novoobolelih lica u Pirot­skom okrugu( Pirot 37, Dim­itro­v­grad 6, Babu{nica 10 i Bela Palan­ka 6),saop{tavaju iz Zavo­da. U {kola­ma je od 14.septembra na podru~ju okru­ga potvr|eno 88 pozivinih |aka i to 60 u sred­njim {kola­ma i 28 u osnovn­im. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 200 pre­gle­da, od toga 79 prvih i 121 kon­trol­ni. Od ponedelj­ka radi i kovid ambu­lan­ta za decu u De~ijem dis­panzeru. Ju~e je ura|eno 98 pre­gle­da od kojih su 82 prva i 16 kon­trol­nih.