PIROTSKA BOLNICA PONOVO U KOVID SISTEMU

Pirot­s­ka Op{ta bol­ni­ca pono­vo je od pet­ka u kovid sis­te­mu. Tokom min­u­la tri mese­ca ova ustano­va radi­la je u sis­te­mu zelene zone, iako je u rez­ervi bilo 6 postel­ja za obolele od korona virusa. Za to vreme zara‘eni korona viru­som upu}ivani su u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. Zele­na zona Op{te bol­nice Pirot funkcioni{e mak­si­mal­nim kapacite­tom, ka‘e direk­tor ove ustanove dr Goran Petrovi}.