ODRŽANI DANI POLJA KUKURUZA U ORGANIZACIJI PSSS

Poljoprivred­na save­to­davna stru~na slu‘ba Pirot, danas je orga­ni­zo­vala Dane pol­ja kuku­ruza na poljoprivred­noj ekonomi­ji u Bar­ju. Pris­ustvo­vali su prozivo|a~i, stru~njaci i pred­stavni­ci semen­skih ku}a.