VAKCINA JEDINI NAČIN DA SE ZAUSTAVI EPIDEMIJA,PORUČUJU LEKARI

Na vakci­nal­nom punk­tu na zatvorenom bazenu nema gu‘ve ‚a vakci­naci­ja se nes­metano orga­nizu­je. U ovom trenutku najvi{e zain­tereso­vanih je za tre}u dozu vakcine. 

Trenut­no ima dovoljnih koli~ina Sino­farm i Fajz­er vakci­na za one koji su zain­tereso­vani da prime prvu dozu. Vakcine istih proizvo|a~a dos­tup­ne su za gra|ane koji ‘ele da prime tre}u dozu,a o~ekuju se, ka‘e dr Mani}, koor­di­na­tor za vakci­naci­ju, nove koli~ine Sput­njik V vakcine.