U CRVENOJ ZONI SVE LOKALNE SAMOUPRAVE OKRUGA. REGISTROVANE 92 POZITIVNE OSOBE

Registrovane su 92 osobe poz­i­tivne na korona virus u Pirot­skom okrugu ju~e i danas, saop{teno je iz ZZJZ. Najvi{e je novoobolelih iz Piro­ta — 58 oso­ba, 15 je iz Dim­itro­v­grada, 16 iz Babu{nice i 3 osobe su iz Bele Palanke, navo­di se u izve{taju. Na osnovu indikan­to­ra za pro­cenu epidemiolo{ke situaci­je sve lokalne samouprave okru­ga nalaze se u crvenoj zoni. U Op{toj bol­ni­ci le~i se 11 obolelih od kovi­da-19, a jedan bolesnik trans­porto­van je u kru{eva~ku Kovid bol­nicu. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jen 221 pre­gled, od toga 138 kon­trol­nih. Od ju~e radi i Kovid ambu­lan­ta za decu u De~jem dis­panzeru, gde je obavl­jeno 128 pre­gle­da, 114 prvih. Od po~etka {kolske godine do 13.sep­tem­bra u {kola­ma u Pirot­skom okrugu reg­istrovano je 59 u~enika pozivnih na COVID 19. Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja, ka‘u stru~njaci. Do sada je vakcin­isano 35.340 gra|ana okru­ga, dve doze prim­i­lo je 34.215, a tre}u 3.976 osoba. 

Reg­istrovane 7.723 poz­i­tivne osobe, pre­minu­lo 26 obolelih u Srbiji

Na korona virus poz­i­tivne su jo{ 7.723 osobe, a od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 26 obolelih, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­njeg pese­ka stan­ja u Srbi­ji testi­ra­no je 27.927 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 156 paci­je­na­ta od 3.211 ukup­no hospitalizovanih.