POTPISANI UGOVORI O DUALNOM OBRAZOVANJU UČENIKA

Pred­stavni­ci Tehni~ke, Sred­nje stru~ne {kole i Kom­pani­je Tigar Tajers pot­pisali su danas ugov­ore o real­izaci­ji mod­ela dualnog obra­zo­van­ja. Prakti~na znan­ja kroz rad u ovoj kom­pani­ji stica}e u~enici smera tehni~ar meha­tron­ike Tehni~ke {kole i tehni~ar za polimere Sred­nje stru~ne {kole.