TRENING O ODRŽIVOM RAZVOJU

Tren­ing pod nazivom Izve{tavanje o cil­je­vi­ma odr‘ivog razvo­ja od 1 do 5, koji se orga­nizu­je u sklopu pro­jek­ta Odr‘ivi razvoj za sve odr‘an je u Piro­tu. Pro­jekat podr‘avaju vlade [vaj­carske i Nema~ke, a sprovo­di nema~ka orga­ni­zaci­ja GIZ kao deo ve}eg pro­jek­ta Refor­ma javnih finan­si­ja — Agen­da 2030. Plat­for­mu real­izu­ju orga­ni­zaci­je civilnog dru{tva na nacional­nom nivou.