MILANOVIĆ: PROJEKAT GRADIMO KAPACITETE ZA USPEH

Udru‘enje gra|ana Osve‘enje real­izu­je pro­jekat Gradi­mo kapacitete za uspeh u okviru Eraz­mus plus pro­gra­ma. Pro­jekat ima za cilj sman­jen­je jaza izme|u ponude i tra‘nje na tr‘i{tu radne snage, kroz ja~anje kapacite­ta mladih — nji­hovih znan­ja i ve{tina. U sklopu ovog pro­jek­ta u Piro­tu je orga­ni­zo­van skup, u kom u~estvuju part­neri iz Bugarske, Crne Gore, Rumu­ni­je, Alban­i­je, Sev­erne Make­donije, Ital­i­je i BiH. Na sas­tanci­ma tre­ba da budu defin­isani mod­uli budu}ih tren­ing pro­gra­ma za mlade na osnovu ve} sprove­denih anal­iza lokalnih tr‘i{ta rada.