EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NEPOVOLJNA SA TENDENCIJOM POGORŠANJA

Na korona virus u dane viken­da reg­istrovano je jo{ 48 poz­i­tivnih u Pirot­skom okrugu( Pirot 11, Dim­itro­v­grad 6, Babu{nica 20 i Bela Palan­ka 11) saop{teno je iz ZZJZ. Na osnovu indika­to­ra za pro­cenu epidemiolo{ke situaci­je Pirot i Dim­itro­v­grad se nalaze u ‘utoj zoni,a Babu{nica i Bela Palan­ka u crvenoj zoni. Od po~etka {kolske godine do 12.septembra u {kola­ma u Pirot­skom okrugu reg­istrovano je 38 u~enika pozivnih na COVID - 19( 30 u sred­njim i 8 u osnovn­im {kola­ma). U Kovid ambu­lan­ti u dane viken­da obavl­jeno je 226 pregleda,od tog bro­ja 142 prva. U Op{toj bol­ni­ci od kovi­da se le~i 5 obolelih. Nijedan paci­jent nije trans­porto­van u Kru{eva~ku kovid bol­nicu. Epidemiolo{ka situaci­ja je nepo­volj­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

Slu‘ba za zdravstvenu za{titu dece radi su skladu sa epidemiolo{kom situaci­jom

Zbog pogorš{anja epidemiološ{ke situaci­je i poras­ta bro­ja dece sa simp­tomi­ma res­pi­ra­tornih infek­ci­ja, Služ‘ba za zdravstvenu zaš{titu dece i {školske dece, Predš{kolski i Š[kol­s­ki dis­panz­er od 13.septembra, svoj rad orga­nizu­je u skladu sa prin­cip­i­ma zbrin­ja­van­ja kovid paci­je­na­ta. To zna~i da }e oba dis­panz­era imati i svoj pose­ban deo koji se odnosi na zbrin­ja­van­je kovid pacijenata.Svi paci­jen­ti sa simp­tomi­ma infek­ci­je dis­ajnih pute­va (povi{ena tem­per­atu­ra, ka{šalj, curen­je nosa…), javl­ja­ju se deč~joj slu‘žbi, bez zakazi­van­ja pre­gle­da, od 7 do 20 sati. Savetovali{šte za zdravu decu (sis­tem­ats­ki pre­gle­di, vakci­naci­ja) nastavić}e sa radom uz pred­hod­no zakazi­van­je pre­gle­da na telefon 010/346 667 od 7 do 19 sati.

Pre­minu­lo 27 osoba,COVID-19 potvr|en kod 6.249 oso­ba

Po~etak ove radne nedel­je obele‘ava rast bro­ja novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od korona virusa i broj pre­minulih. Umr­lo je 27 oso­ba u posled­n­ja 24 sata,a virus je potvr|en kod 6. 249 oso­ba od 21.163 testi­rane. Na bolni~kom le~enju je 3.057 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 142 osobe.