STRELJANA POSLE 8 GODINA DOBIJA SVOJU NAMENU

Strel­jana u dvori{tu O[ Vuk Karad‘i}, usko­ro }e dobiti svo­ju pravu namenu. Streljač~ki klub “Milo­rad Manč~i}ć Lukan­jac” iz Piro­ta nabavio je opre­mu uz pomo} lokalne samouprave za naredne sportske sezone.