OBNOVA ŠKOLA U DVA SELA NA STAROJ PLANINI

[kol­s­ka zvona u seoskim {kola­ma Stare pla­nine, mogla bi da zvone usko­ro, posle goto­vo 30 god­i­na. Lokalna samoupra­va, radi na ure|enju {kola u Viso~koj R‘ani i Rsovcima.