EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NEPOVOLJNA, REGISTROVANE 43 POZITIVNE OSOBE U OKRUGU

Na korona virus poz­i­tivne su jo{ 43 osobe u Pirot­skom okrugu, saop{teno je iz ZZJZ. Najvi{e novozara‘enih je iz Piro­ta — 30, 3 osobe su iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Bele Palanke, a 6 je iz Babu{nice, navo­di se u izve{taju Zavo­da. U pirot­skoj bol­ni­ci nema hos­pi­tal­i­zo­vanih obolelih od Covid‑a 19 ili sa sum­n­jom na ovu infek­ci­ju. U Covid ambu­lan­di Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 154 pre­gle­da, a ~ak je 46 pos­to prvih. Epi­demi­olozi situaci­ju ocen­ju­ju kao nepo­voljnu i pozi­va­ju gra|ane na imu­nizaci­ju. Do sada je u okrugu vakcin­isano ukup­no 35.238 gra|ana, dve doze prim­i­le su 34.152 osobe, a tre}om su vakcin­isane 3.502. Najve}i obuh­vat 52,1 pos­to je u Pirotu. 

Pre­minu­lo još 25 obolelih u Srbi­ji, reg­istrovano 6.089 pozitivnih

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 25 obolelih u Srbi­ji, a reg­istrovano je 6.089 zara‘enih. Testi­rane su 22.824 osobe. Na res­pi­ra­toru je 128 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 2.502 osobe.