ZZJZ: JOŠ 31 OSOBA POZITIVNA NA KORONA VIRUS U OKRUGU

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu je nepo­volj­na i pogor{ava se iz dana u dan, saop{tavaju epi­demi­olozi ZZJZ Pirot. Danas je lab­o­ra­tori­js­ki potvr”e|ena jo{ 31 oso­ba na korona virus( Pirot 20, Dim­itro­v­grad 1, Babu{nica 5, Bela Palan­ka 5). Na anal­izu je posla­to jo{ 27 uzo­ra­ka bri­se­va. Tokom ju~era{njeg dana u kovid ambu­lan­ti ‚koja od 7.septembra radi od 7 do 22 sata, obravl­jeno je 166 pre­gle­da od kojih je 81 prvi I 85 kon­trol­nih. Hit­no je potreb­no ubrza­ti vakci­naci­ju poru~uju stru~njaci Zavo­da. Do sada su obe doze vakcine prim­i­le 34.123 osobe,a tre}u dozu 3331 lice. 

U Srbi­ji potvr|ena jo{ 5.831 na COVID 19 

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od 22.631 testi­rane osobe, COVID-19 potvr|en je kod 5.831 lju­di. Pre­minule su 23 osobe. Na bolni~kom le~enju su 2.234 osobe. Od tog bro­ja 129 oso­ba je na res­pi­ra­tori­ma.