RAD PIROTSKE KOMORE USMEREN NA PREDSTAVLJANJE POVOLJNE POSLOVNE KLIME 09092021

Rad Ugov­orne okru‘ne privredne komore, usmeren je na pred­stavl­jan­je povoljne poslovne klime, ka‘e predsed­nik komore, Dra­gan Kosti}. Zbog epidemiolo{ke saituaci­je, sas­tan­ci I obuke se uglavnom orga­nizu­ju putem vebinara.