POŽAR U NEKADAŠNJOJ FABRICI DEČIJEG NAMEŠTAJA ”STOLAR” 09092021

Rano jutros izbio je po‘ar u nekada{njoj fabri­ci de~jeg name{taja ”Sto­lar” u Piro­tu. Brzom inter­ven­ci­jom Vatrogasno-spasila~kog bataljona spre~eno je {iren­je po‘ara. Pre­ma zvani~nim infor­ma­ci­ja­ma pri~injena je samo mater­i­jal­na {teta. Me|u zahva}enim pogo­ni­ma su radion­i­ca za proizvod­nju pele­ta i mag­a­cin ko‘a. Istra­ga o uzroku po‘ara je u toku.