POČELE OBUKE ZA NEZAPOSLENE 09092021

Lokalnim akcionim planom zapo{ljavanja predvi|ene su i obuke na rad­nom mes­tu, koje Grad Pirot orga­nizu­je u sarad­nji sa ZIP cen­trom. Po~ele su obuke kod 5 poslo­dava­ca, uklju~enih u ovaj pro­gram. ZIP cen­tar real­izu­je i aktivnos­ti u sklopu pro­jek­ta ”Znan­jem do posla”.