DONACIJA MINISTARSTVA PROSVETE I ROTARY KLUBA ŠKOLAMA OKRUGA I PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 09092021

Danas su u sklop‚‚u akci­je ”Za lep{u Srbi­ju” koju je pokrenu­lo Min­istarst­vo prosvete u sarad­nji sa Rotary klubovi­ma Srbi­je i Crne Gore, pot­pisani ugov­ori o donaci­ja­ma pred{kolskim ustanova­ma i osnovn­im {kola­ma iz Piro­ta, Babu{nice i Dimitrovgrada.