PUZOVIĆ: SANACIJA KRITIČNIH TAČAKA U PIROTSKOM OKRUGU 08092021

Pirot­s­ki okrug u jan­u­aru su pogodile vre­menske nepogode koje su ostavile posledice koje je neophod­no sani­rati. Direk­tor JP Srbi­javode u izjavi za Tele­viz­iju Pirot ka‘e da je dr‘ava ulo‘ila zna~ajna sred­st­va u sanaci­ji kriti~nih ta~aka. Radovi se polako privode kaju ka‘e Puzovi}.