PU PIROT: RASVELJEN SLUČAJ TEŠKE KRAĐE

Pri­pad­ni­ci Min­istarst­va unutra{njih poslo­va u Piro­tu, u sarad­nji sa Poli­ci­jskom upravom Pri­je­pol­je, inten­zivn­im oper­a­tivn­im radom rasvetlili su te{ku kra|u i poku{aj te{ke kra|e i uhap­sili 52-godi{njeg Z.R. iz oko­line Pri­je­pol­ja zbog pos­to­jan­ja osno­va sum­n­je da je u~inio ovo krivi~no delo. On se sumnji~i da je u toku no}i, 23.februara, obio po{tu u selu u okoli­ni Babu{nice i ukrao vi{e od 300.000 dinara,kao i da je, u 20.aprila, poku{ao da obi­je jo{ jed­nu po{tu u okol­nom babu{ni~kom selu. Osumnji~enom je odre|eno zadr‘avanje do 48 sati i on }e, uz krivi~nu pri­javu, biti prive­den Osnovnom javnom tu‘ila{tvu u Pirotu.