KOVID AMBULANTA U PIROTU RADI OD 7 DO 22 SATA 08092021

Dom zdravl­ja Pirot po~eo je sa pri­menom novog radnog vre­me­na kovid ambu­lante na osnovu odluke Min­istarst­va zdravl­ja. Novo radnog vreme nemet­nu­lo je pogor{anje epidemiolo{ke situaci­je u Srbiji.