JOŠ 19 POZITIVNIH NA COVID-19 U OKRUGU

Reg­istrovano je jo{ 19 poz­i­tivnih na korona virus u Pirot­skom okrugu — – 12 oso­ba je iz Piro­ta, 3 su iz Bele Palanke, 3 iz Babu{nice i 1 iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR anal­izu danas je posla­to 25 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je jedan paci­jent oboleo od Covid‑a 19, navo­di se u izve{taju Zavo­da. Epidemiolo{ku situaci­ju u okrugu stru~njaci ocen­ju­ju nepo­voljnom i ukazu­ju na va‘nost imu­nizaci­je za zaus­tavl­jan­je {iren­je zaraze. Pre­ma podaci­ma Zavo­da do sada je u okrugu vakcin­isano 35.170 oso­ba, dve doze prim­i­lo je 34.096, a dop­un­sku-buster dozu prim­i­lo je 3.117 gra|ana. Najve}i obuh­vat je u Piro­tu i iznosi 52,1 posto. 

Pre­minu­lo 24 oboelelih, korona virus potvrđen kod 5.633 osobe 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minule su 24 osobe od posled­njeg pre­se­ka stan­ja, a infek­ci­ja je potvr|ena kod 5.633, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. U posled­n­ja 24 sata testi­ra­no je 21.757 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 121 paci­jent. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 1.908 obolelih.