”IZAĐI MI NA TEGLU” 23. SEPTEMBRA U BELOJ PALANCI 08092021

Bela Palan­ka i ove godine bi}e deo nacionalne man­i­festaci­je ”Iza|i mi na teglu” koju u gradovi­ma i op{tinama {irom Srbi­je orga­nizu­je Udru‘enje ”Ba{ta ma{ta” iz Beogra­da. Pobed­ni­ci lokalnih takmi~enja nadmeta}e se u finalu. U Beloj Palan­ci takmi~enje u pripre­mi najbol­jeg ajvara je 23. septembra.