FITOPLAZMA VINOVE LOZE 08092021

Fito­plaz­ma ili zlatas­to ‘uti­lo vinove loze je neizle~iva bolest zbog koje uko­liko do|e do zara‘avanja i do 20 pos­to zasa­da mora se pri­meni­ti najnepop­u­larni­ja mera u vinogradu-kr~enje zasada.