DONACIJA MINISTARSTVA PROSVETE I ROTARY KLUBA ŠKOLAMA OKRUGA I ”PU ČIKA JOVA ZMAJ”

U sklopu akci­je ”Za lep{u Srbi­ju” koju je pokrenu­lo Min­istarst­vo prosvete u sarad­nji sa Rotary klubovi­ma Srbi­je i Crne Gore, sutra biti pot­pisani ugov­ori o donaci­ja­ma pred{kolskim ustanova­ma i osnovn­im {kola­ma iz Piro­ta, Babu{nice i Dim­itro­vgra­da. U okviru ove akci­je, relal­izu­ju se dva pro­jek­ta — Dronovi za IT u~ionice i Godine uzle­ta. Bi}e podel­jeno 670 drono­va {kola­ma u Srbi­ji, kao i mobil­ni name{taj i opre­ma za radne sobe u pred{kolskim ustanova­ma. Sas­tanak gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a i pred­stavni­com Rotary klu­ba Zoricom Jestro­vi}, zakazan je za 12 sati. Posle pot­pi­si­van­ja ugov­o­ra sa pred­stavnici­ma osnovnih {kola i pred{kolskih ustano­va i lokalnih samoupra­va Piro­ta, Babu{nice i Dim­itro­vgra­da, plani­rana je pose­ta vrti}u Prvo­ma­js­ki cvet.