DAN ŠKOLE ”8. SEPTEMBAR” 08092021

O[ ”8. sep­tem­bar” obele‘ava 60 god­i­na pos­to­jan­ja i rada. Aktivnos­ti povodom Dana {kole tra­ju cele nedel­je. Autori­ma najboljih lit­er­arnih i likovnih rado­va danas su dodel­jene nagrade.