DAN OSLOBOĐENJA PIROTA OD FAŠISTIČKE OKUPACIJE 08092021

Grad­s­ki odbor SUBNOR‑a u sarad­nji sa Grad­skom upravom Pirot, obele‘io je Dan oslobo|enja Piro­ta od fa{isti~ke oku­paci­je u Dru­gom svet­skom ratu.