BESPLATNA ŠKOLA FUDBALA

FK Gim­naz­i­jalac orga­nizu­je besplat­nu {kolu fubala za decu osnovnih {kola. Svi zain­tereso­vani mogu da se pri­jave na Omladin­skom sta­dionu utorkom i ~etvrtkom u 17 ~aso­va. Sa decom }e radi­ti treneri Goran Vasi}, Darko Vasi} i Alek­san­dar Man~i}. Na tren­inz­i­ma deca }e se upoz­nati sa osno­va­ma fubalske igre.