ZZJZ:JOŠ 22 OSOBE POZITIVNE NA COVID-19 U OKRUGU

Lab­o­ra­tori­js­ki su potvr|ene jo{ 22 osobe na korona virus u Pirot­skom okrugu( Pirot 13, Dim­itro­v­grad 2, Babu{nica 3 i Bela Palan­ka 4). Od 3.jula do 7.septembra reg­istrovano je ukup­no 485 poz­i­tivnih oso­ba, saop{tavaju iz Zavo­da. Na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” posla­to je jo{ 16 uzo­ra­ka. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 6.septembra obavl­jeno je 147 pre­gle­da od kojih je 60 prvih,a 87 kon­trol­nih. U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je hos­pi­tal­i­zo­vana jed­na oso­ba sa kovidom,a dva bolesni­ka trans­porto­vana su u Kru{eva~ku kovid bol­nicu. Vakci­naci­ja pro­tiv korona virusa odvi­ja se na postoje}im punk­tovi­ma u okrugu. Obe doze vakcine prim­i­le su 34.063 osobe,a tre}u dozu 2.870 lica. Najvi{e vakcin­isanih je u Pirotu,a naj­man­je u Babu{nici.

COVID- 19 potvr|en kod 5.069 oso­ba.

 

Covid-19, pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, potvr|en je kod 5.069 oso­ba u posled­n­ja 24 sata od 20.443 testi­rana. Pre­minule su 23 osobe. Raste broj hos­pi­tal­i­zo­vanih. Na bolni~kom le~enju je 1.701 paci­jent, 121 oso­ba je na ve{ta~koj ven­ti­laciji.