SAJAM SPORTA U BELOJ PALANCI

Sajam sporta odr‘an je danas u Ekolo{ko-rekreativnom cen­tru u Beloj Palan­ci. Ovu man­i­festaci­ju orga­nizu­ju Min­istarst­vo omla­dine i sporta i Sport­s­ki savez Srbi­je. Bela Palan­ka je jed­na od 10 lokalnih samoupra­va u koji­ma se sajam orga­nizu­je ove godine. Od orga­ni­za­to­ra i donaci­ja klubovi­ma u ovoj op{tini.