RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA KA TOPLOM DOLU ODVIJAJU SE PLANIRANOM DINAMIKOM

Izvo|a~ rado­va, fir­ma Pik­si iz Piro­ta, ima rok od 100 dana da zavr{i zapo~ete radove na sanaci­ji 3 klizi{ta ka selu Topli Do. Radovi su po~eli 20. avgus­ta i odvi­ja­ju se plani­ra­nom dinamikom. Osim klizi{ta, radi}e se i tri pot­por­na zida, potom drena‘a i asfalti­ran­je zido­va u celoj du‘ini, potvr|eno je Tele­viz­iji Pirot u fir­mi Pik­si. Ova inves­ti­ci­ja, koju finan­sira lokalna samoupra­va vred­na je oko 20 mil­iona dinara bez PDV‑a.