PRVO ODELJENJE UČENIKA SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST

\aci su od pro{le nedel­je pono­vo u klu­pa­ma. I u pirot­skoj Gim­naz­i­ji nas­ta­va se real­izu­je u skladu sa svim preporu~enim mera­ma pre­ven­ci­je. U prvi razred ove {kole upisano je 110 u~enika. Od ove godine u Gim­naz­i­ji jo{ jed­no speci­jal­i­zo­vano odeljenje.