PIROT PO JUNSKOJ ZARADI BLIZU REPUBLIČKOG PROSEKA

Pirot je po jun­skoj zara­di blizu republi~kog pros­e­ka. Pros­ek zara­da za jun ove godine u neto izno­su je oko 65. 000 dinara, a bru­to iznosi 89. 700. U Piro­tu je pros­ek plate za jun, pre­ma podaci­ma Republi~kog zavo­da za sta­tis­tiku 63. 700 dinara.