AMBASADOR SLOVENIJE U POSETI PIROTU

Nje­go­va ekse­len­ci­ja, gospodin Dam­jan Bergant, ambasador Sloveni­je u Srbi­ji, pose­tio je danas Pirot. Najpre se sas­tao sa Vladanom Vasi}em, gradona~elnikom Piro­ta i nje­gov­im sarad­nici­ma.